Bendra informacija

UAB „Arpresa“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra www.didysiszaidimas.lt interneto svetainės valdytoja. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname, kaip yra renkami ir toliau tvarkomi Jūsų asmens duomenys Jums naudojantis interneto svetaine bei naudojantis mūsų paslaugomis ir dalyvaujant mūsų organizuojamuose žaidimuose. Bendru Jūsų duomenų valdytoju yra CIL Suomi Oy, juridinio asmens kodas 01156680YTJ, buveinės adresas Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinkis, Suomija, gaunanti ir tvarkanti informaciją (asmens duomenis) apie Jus tiek, kiek yra būtina siekiant organizuoti Didįjį žaidimą. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Arpresa“

Juridinio asmens kodas: 225319260

Buveinės adresas: Ulonų g. 2, Vilnius

Tel. (8 700) 700 77

El. paštas: info@arpresa.lt; [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas: [email protected]

 

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Privatumo politikoje yra nustatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų, kitos su Jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai, nurodytos Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės ir kiti svarbūs aspektai Jums naudojantis Bendrovės paslaugomis, t.y. užsakant Duomenų valdytojo siūlomas prekes, dalyvaujant organizuojamuose žaidimuose, naudojantis Duomenų valdytojo teikiamomis su tuo susijusiomis paslaugomis ir naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.didysiszaidimas.lt ir pan. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – asmens duomenys) reiškia bet kokią Jūsų informaciją, susijusią su Jumis, kaip fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (pavyzdžiui, vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kt.).

Tuo atveju, jei pateikiate mums ne savo, o kito žmogaus asmens duomenis (pavyzdžiui, nurodote kitą asmenį naudos gavėju), prašome Jūsų jį informuoti apie šią Privatumo politiką ir jos turinį.

Jeigu paslaugų naudotojas yra juridinis asmuo, ši Privatumo politika taikoma fiziniams asmenims, kurio asmens duomenis mums perduoda juridinis asmuo. Naudotojas privalo tinkamai pagal BDAR 14 str. informuoti duomenų subjektus (vadovus, naudos gavėjus, atstovus ar kt.) apie jų asmens duomenų perdavimą Bendrovei.

Jei Jums kiltų kokių nors su šia Privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną: [email protected].

Lankydamasis Bendrovės interneto svetainėse ir/ar naudodamasis jose esančia informacija ir/ar mūsų paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir ją supratote.

 

Kam taikoma privatumo politika?

Ši Privatumo politika yra taikoma interneto svetainei www.didysiszaidimas.lt ir bet kuriai Bendrovės teikiamai paslaugai ar veiklai, kurios metu tvarkomi asmens duomenys.

Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Ši Privatumo politika netaikoma interneto svetainėje pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų asmenų interneto svetaines, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiose svetainėse galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

 

Kokių principų mes laikomės?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 • laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
 • tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 • imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 • laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 • užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • Jūs dalyvaujate Didžiajame žaidime;
 • Jūs užsakote mūsų siūlomas prekes;
 • kreipiatės į mus su prašymu teikti informaciją, susijusią su paslaugų teikimu;
 • skambinate mums.

Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes Jus papildomai informuosime.

 

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus mes tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • informaciją, kuri būtina siekiant Jums suteikti galimybę dalyvauti Didžiajame Žaidime;
 • informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami mums;
 • informaciją, kuri mums reikalinga sudaryti ir vykdyti Jūsų užsakymą;
 • informaciją, reikalingą nustatyti Jūsų amžių ir tapatybę.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama dalyvauti Didžiajame žaidime, įsigyti mūsų prekes ar naudotis kitomis mūsų paslaugomis, jeigu informacija būtina paslaugoms suteikti.

 

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Vykdyti Didįjį žaidimą ir suteikti su juo susijusias paslaugas:
  • organizuoti Didįjį žaidimą siekiant pateikti tiesioginę reklamą (rinkodarą) ir užtikrinti sklandų jo vykdymą, esant Jūsų sutikimui* arba, tam tikrais atvejais, remiantis teisėtu interesu (žr. žemiau), pavyzdžiui pateikti individualiai pritaikytus reklaminius pasiūlymus ir rėmėjų turinį bei siųsti pranešimus apie akcijas, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas, kiek tai leidžia įstatymai). Laikome, kad sutikimas yra gautas tada, kai Jūs atsiunčiate žaidimo dokumentus su užpildytais asmens duomenimis;
  • viešai paskelbti Didžiojo žaidimo nugalėtojus (tik esant atskiram Jūsų sutikimui);
  • komunikuoti su Didžiojo žaidimo dalyviais.
 • Sudaryti ir vykdyti sutartis su Jumis, jeigu įsigyjate mūsų prekių.
 • Sudaryti ir vykdyti sutartis, reikalingas Didžiojo žaidimo organizavimui ir vykdymui, su tiekėjais.
 • Išieškoti skolas už neapmokėtas prekes.
 • Išrašyti sąskaitas ir administruoti mokėjimus.
 • Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su paslaugų, prekių teikimu.
 • Įrašyti telefoninius pokalbius Jums kreipiantis telefonu ir esant Jūsų sutikimui*.
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu⃰ ar esant kitam teisiniam pagrindui.

⃰ Informuojame, kad išreiškus sutikimą, Jūs turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti, t.y. atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą paštu adresu: UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius arba elektroninio pašto adresu [email protected]. Atšaukus sutikimą, nebegausite mūsų produktų pasiūlymų bei neturėsite galimybės dalyvauti kituose Didžiuosiuose žaidimuose.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Jūsų sutikimas (jo pagrindu, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis Didžiojo žaidimo organizavimo pateikiant tiesioginę reklamą (rinkodarą) tikslu, skelbiame nugalėtojus viešai arba kitais atvejais, kurie bus akivaizdūs iš konteksto);
 • teisės aktų reikalavimų vykdymas (šiuo pagrindu remiamės, kai vykdome prekių, pasirinktų iš mūsų katalogų pardavimą);
 • sutartis (šiuo pagrindu remiamės, kai vykdome Jūsų užsakytų prekių pirkimą – pardavimą);
 • teisėti interesai – skleisti informaciją apie savo veiklą bei sudaryti sąlygas savo klientams (asmenims, praeityje įsigijusiems Duomenų valdytojo siūlomas prekes) dalyvauti Duomenų valdytojo organizuojamame žaidime bei tuo pačiu išreikšti sutikimą dėl reklamos pasiūlymų gavimo, nebent Jūsų privatūs interesai būtų viršesni. Taip pat teisėto intereso pagrindu atsakome į kliento užklausas tiek paštu, tiek telefonu, tiek el. paštu. Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kada nesutikti, kad duomenis mes toliau tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslu, ir mes nedelsdami nutrauksime tokį duomenų tvarkymą.

Tikslai, kuriais tvarkome Jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje.

Tikslas Teisinis pagrindas (-ai) Asmens duomenys
Didžiojo žaidimo vykdymas ir su juo susijusių paslaugų teikimas BDAR 6 str. 1 dalies:

a) punktas – sutikimas;

b) punktas – sutarties vykdymas;

c) punktas – duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas;

f) punktas – teisėtas duomenų valdytojo interesas.

Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, amžius ir lytis, asmens kodas, pirkimų istorija, mokėjimo metodas užsisakant prekes. Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui skelbdami laimėtojus, darome foto nuotraukas ar vaizdo filmavimą, kuriuos panaudojame paskelbdami Didžiojo žaidimo nugalėtojus viešose komunikacijos priemonėse ir interneto svetainėje adresu www.didysiszaidimas.lt. Jeigu Jūs taptumėte Didžiojo žaidimo nugalėtoju, prieš skelbdami Jūsų vardą, pavardę, parašą ir foto nuotrauką viešai, prašytume Jūsų atskiro sutikimo. Kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu (pavyzdžiui telefonas, pašto kodas, ar elektroninis paštas skirti susisiekti laimėjimo atveju, informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius.
Rinkodara, pavyzdžiui pateikti reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas ir pan., asmenims kurie dar nėra įsigiję prekių, bet sutinka gauti rinkodaros pasiūlymus. Vardas pavardė; adresas; telefonas; el. paštas.
Informacijos, susijusios su paslaugų teikimu pateikimas BDAR 6 str. 1 dalies:

f) punktas – teisėtas duomenų valdytojo interesas suteikti tikslią informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, produktus, prizus, papildomai teikiamas paslaugas ir kt.

Siekdami atsakyti į Jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu ir kitais būdais galime paprašyti Jūsų telefono, el. pašto adreso ar kito Jums patogaus kontaktinio duomens.
Telefoninių pokalbių įrašymas klientų gaunant sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros, vykdant sutartinius įsipareigojimus, sprendžiant iš sutarčių kylančias pretenzijas ir ginčus, užtikrinant aptarnavimo kokybę (komercinio sandorio sudarymo ir vykdymo įrodymų fiksavimas) BDAR 6 str. 1 dalies:
a) punktas – sutikimas;
f) punktas – teisėtas duomenų valdytojo interesas užtikrinti aptarnavimo kokybę ir administruoti gautą užklausą, fiksuoti komercinio sandorio sudarymo ir vykdymo įrodymus.
Telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas.
Skolų išieškojimas, jei laiku nesumokėta už įsigytą prekę BDAR 6 str. 1 dalies:

b) punktas – sutartinės prievolės pagrindu

f) teisėto intereso imtis savo teisių gynimo priemonių.

Vardas; pavardė; adresas; asmens kodas; el. pašto adresas; telefono numeris; įmokų istorija.
Gynimas Bendrovės interesų teisme ar kitoje institucijoje BDAR 6 str. 1 dalies:

c) punktas – duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas;

f) punktas – teisėtas duomenų valdytojo interesas – interesas gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.

Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi Jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose privatumo taisyklėse.
Sutarčių, reikalingų Didžiojo žaidimo organizavimui ir vykdymui, su tiekėjais sudarymas ir vykdymas BDAR 6 str. 1 dalies:

f) punktas – teisėtas duomenų valdytojo interesas.

Vardas; pavardė; asmens kodas (jei sutartis su fiziniu asmeniu); adresas (jei sutartis su fiziniu asmeniu); elektroninio pašto adresas; telefono numeris; pareigos; kita duomenų subjektų nurodyta informacija.

Tais atvejais, kai tvarkysime Jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes Jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

 

Tiesioginė rinkodara

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

 • kai gauname aiškų Jūsų sutikimą tokiam asmens duomenų tvarkymui;
 • kai Jūs esate mūsų klientas, neišreiškęs prieštaravimo asmens duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, panašių paslaugų ar produktų rinkodarai.

Tiesioginės rinkodaros tikslu mes tvarkome aukščiau lentelėje nurodytus Jūsų asmens duomenis.

Jums išreiškus sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, Jūs sutinkate gauti mūsų naujienas apie paslaugas, produktus, kvietimus į apklausas ir pan. Mes kartas nuo karto galime Jums pritaikyti aktualius pasiūlymus išanalizavę Jūsų pirkinių krepšelį, siekdami labiau atitikti Jūsų lūkesčius ir interesus.

Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslu, kreipiantis aukščiau nurodytais duomenų valdytojo kontaktais arba duomenų apsaugos pareigūno nurodytu el. pašto adresu: [email protected].

 

Kam Jūsų duomenys atskleidžiami arba iš kur gaunami?

Dalį Jūsų asmens duomenų galime atskleisti šių kategorijų trečiosiomis šalimis:

 • jei duosite sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros, Jūsų duomenis tvarkys ne tik UAB „Arpresa“, bet ir bendras duomenų valdytojas CIL Suomi Oy, įmonės kodas 01156680YTJ, adresas Pitäjänmäenti e 14, 00380 Helsinkis, Suomija. Su CIL Suomi Oy privatumo politika prašome susipažinti jų atskiroje privatumo politikoje: https://www.valitutpalat.fi/tietosuoja/;
 • mes taip pat galime pasitelkti duomenų tvarkytojus, kuriems pavedama atlikti mūsų vardu konkrečią tvarkymo operaciją (pavyzdžiui, saugoti duomenis, įrašyti duomenis ir pan.). Su duomenų tvarkytojais Mes sudarome duomenų tvarkymo sutartis, kuriomis įpareigojame tvarkyti duomenis tik mūsų nurodytu tikslus ir užtikrinant asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą:
  • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
  • kredito ir debeto kortelių įmonėms, naudojamoms palengvinti mokėjimo operacijas, susijusias su mūsų paslaugų teikimu, bankams ir kitoms kredito ar mokėjimo įstaigoms;
  • mūsų profesiniams patarėjams, teisiniams ir/ar finansų patarėjams;
  • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
  • kitiems mūsų paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams) ar mūsų subrangovams.
 • esant teisėtam pagrindui Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti šiems duomenų gavėjams:
  • antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams. Laiku neapmokėjus už įsigytas prekes (už prekę nebus apmokėta per 42 kalendorines dienas nuo antro ar bet kurio kito eilinio mokėjimo (periodinės įmokos) kas mėnesį datos), neapmokėtų sąskaitų administravimą vykdys UAB „Intrum Lietuva“ (juridinio asmens kodas 111882842, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, 09320 Vilnius, intrum.lt);
  • siuntų pristatymo tarnyboms (pavyzdžiui, paštas, kurjeriai);
  • teisės aktų nustatyta tvarka auditoriams, valstybės institucijoms, įstaigoms ir pan.;
  • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams;
  • bendrovės restruktūrizavimo, perleidimo/įsigijimo ir/ar verslo perleidimo/įsigijimo atveju, trečiajam asmeniui, įsigyjančiam verslą ir tvarkančiam asmens duomenis tais pačiais tikslais, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, bei atliekant teisinius ir finansinius patikrinimus mūsų ir jų teisiniams ir/ar finansiniams patarėjams ar pan.

 

Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

Paprastai Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) šalyse. Vis dėlto tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į EEE nepriklausančias šalis. Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE ribose, tačiau mes kruopščiai vertiname sąlygas, kuriomis tokie duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu Europos Komisija nusprendė, kad atitinkama trečioji valstybė, teritorija arba vienas ar daugiau nurodytų sektorių toje trečiojoje valstybėje, arba atitinkama tarptautinė organizacija užtikrina tinkamo lygio asmens duomenų apsaugą, perdavimas vyksta tokia pačia tvarka kaip EEE viduje. Informuojame, kad susipažinti su informacija, dėl kurių valstybių yra priimtas Europos Komisijos sprendimas, galite čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

Kitais atvejais, mes imamės visų reikiamų priemonių, kurios užtikrintų, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti saugiai asmens duomenis tvarkančiam gavėjui. Mūsų pasitelkiamos priemonės:

 • į sutartį, sudarytą su ne EEE asmens duomenų gavėju, įtraukiamos konkrečias sąlygas dėl saugaus asmens duomenų tvarkymo;
 • tam tikrais perdavimo atvejais prašome Jūsų sutikimo perduoti Jūsų duomenis už Lietuvos Respublikos, ES ar EEE ribų.

 

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus ne ilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Duomenų tvarkymo tikslas Saugojimo laikotarpis
Mokėjimų valdymas ir buhalterinė apskaita 10 metų po mokėjimo operacijos
Didžiojo žaidimo organizavimas pateikiant tiesioginės rinkodaros pasiūlymus 5 metai nuo paskutinio aktyvaus kliento veiksmo (užsakymo, sutikimo dalyvauti žaidime, akcijoje ir pan.). Periodiškai (maždaug kas 3-5 metai) mes pakartotinai prašysime Jūsų sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros (Didžiojo žaidimo organizavimo pateikiant reklamos pasiūlymus tikslu)
Sutarčių vykdymas 10 metų po sutarties pabaigos.
Informacijos susijusios su paslaugų teikimu pateikimas duomenų subjekto prašymu 6 mėnesiai nuo užklausos gavimo dienos
Telefoninių pokalbių įrašymas sprendžiant dėl užsakymų kylančias pretenzijas ir ginčus, užtikrinant aptarnavimo kokybę 1 metai aptarnavimo kokybės gerinimo tikslu

10 metų nuo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo telefonu

5 metai sutikimo dalyvauti Didžiajame žaidime įrodymas

Teisėtų interesų gynimas Iki konkretaus teisinio ginčo pabaigos arba ieškinio senaties termino pabaigos, arba privalomo archyvo saugojimo termino pabaigos priklausomai nuo dokumento rūšies.

 

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • Turi teisę reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
 • Turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti).
 • Bet kada atšaukti savo sutikimą.
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę telefonu  (8 700) 700 77, parašę mums šiuo adresu UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, 4 aukštas 08245 Vilnius, el. paštu: [email protected].

Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti Jūsų tapatybę patvirtinančius dokumentus ar kitą informaciją, leidžiančią identifikuoti Jūsų tapatybę, siekiant įsitikinti, kad įgyvendinsime būtent Jūsų kaip duomenų subjekto teises ir išvengsime neleistino asmens duomenų ar informacijos atskleidimo kitiems asmenims, kurie neturi teisės jos gauti. Nesant galimybių nustatyti Jūsų tapatybę, negalėsime įgyvendinti Jūsų kaip duomenų subjekto teisių.

Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes teikiame nemokamai. Jeigu Jūsų prašymas yra nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, galime nustatyti mūsų administracines sąnaudas atitinkantį mokestį.

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Ypatingomis aplinkybėmis, dėl kurių mums gali prireikti papildomo laiko, atsakymo pateikimo terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams priklausomai nuo situacijos sudėtingumo. Tokiu atveju, privaloma per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo raštu informuoti Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą ir nurodyti vėlavimo priežastis. Jei manysime, jog yra būtinybė, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsdami ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y., kai toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai. Atsakymas bus pateiktas tokiu pat būdu, kaip ir buvo gautas Jūsų prašymas.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

Jei manote, kad mūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka duomenų apsaugos teisės aktų, Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius; Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; El. paštas [email protected].

Visais atvejais, prieš pateikdami oficialų skundą, rekomenduojame susisiekti su mumis, kad galėtume rasti teisingą, abiem šalims priimtiną sprendimą.

 

Kas nutiks, jei mūsų verslas bus perleistas?

Retkarčiais galime išplėsti ar sumažinti savo verslo operacijų apimtis, o tai gali reikšti viso verslo ar jo dalies pardavimo ir (arba) valdymo perdavimą. Visi Jūsų pateikti asmens duomenys bus perduoti kartu su perduodama verslo dalimi, tačiau naujas savininkas ar kontroliuojanti šalis bus įpareigota tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir sąlygomis.

 

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių nevaldo Bendrovė. Mes nekontroliuojame, kaip Jūsų duomenys yra renkami, saugomi ar naudojami tokiose kitose svetainėse, todėl patariame prieš pateikiant joms duomenis patikrinti visų tokių svetainių privatumo politiką.

 

Mūsų privatumo politikos pakeitimai

Mes turime teisę keisti šią Privatumo politiką (pavyzdžiui, jei pasikeičia įstatymai, pradedama ar keičiama veikla). Visi pakeitimai bus nedelsiant paskelbti mūsų Interneto svetainėse. Rekomenduojame reguliariai jas tikrinti.

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo interneto svetainėje dienos. Paskutinį kartą Privatumo politika peržiūrėta 2022 m. rugsėjo 8 d. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui., interneto svetaine), laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.