Žaidimo taisyklės Didžiojo žaidimo-25 (DŽ-25) prizų sąrašas
Prizas
Kiekis
Vertė (1 prizo)
Didysis prizas*
1
30 000 EUR
Lojalumo prizas*
1
Nuo 1000 EUR iki 5000 EUR
Specialusis prizas
2
iki 20 000 EUR

* Šiuos prizus gali laimėti kiekvienas, gavęs DŽ-25 dalyvio dokumentus ir pateikęs juose nustatytos formos atsakymą taisyklėse arba minėtuose dokumentuose nurodytais terminais. Šiems prizams laimėti neprivaloma užsisakyti siūlomų prekių.

Prizų aprašymai
Prizai ir jų įteikimas
Skaityti daugiau

Didysis prizas – tai piniginis 30 000 EUR prizas, jo laimėtojo pasirinkimu išmokamas vienkartine arba dalinėmis išmokomis, arba daiktinis prizas, kurio rinkos vertė apie 30 000 EUR (konkretus prizas nurodomas kiekvienos DŽ-25 kampanijos pasiūlyme).

 

Lojalumo prizas – prizas, išmokamas DŽ-25 Didžiojo prizo laimėtojui, jei jo dalyvio dokumentai buvo atsiųsti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos. Jo dydis gali svyruoti per atskirų kampanijų pasiūlymus. Išmokama suma bus nustatoma atsižvelgiant į tai, iš kokios DŽ-25 kampanijos bus laimingasis DŽ-25 Didžiojo prizo žaidimo numeris. Lojalumo prizas – tai piniginis prizas nuo 1000 EUR iki 5000 EUR arba daiktinis prizas, kurio rinkos vertė nuo 1000 EUR iki 5000 EUR (konkretus prizas nurodomas kiekvienos DŽ-25 kampanijos pasiūlyme).

 

Didysis prizas ir Lojalumo prizas gali būti apjungti DŽ-25 pasiūlymuose ir pavadinti Pagrindiniu prizu. Pagrindinis prizas skirtas tiems DŽ-25 dalyviams, kurie dalyvio dokumentus atsiunčia per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos. Jei DŽ-25 dalyvis atsiunčia dalyvio dokumentus vėliau nei per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos, tuomet jis gali laimėti tik Didįjį prizą (be Lojalumo prizo).

 

Specialusis prizas – prizas, kurį gali laimėti tie DŽ-25 dalyviai, kurie įsigyja konkrečios kampanijos metu siūlomą prekę, pateikdami savo užsakymą DŽ-25 dokumentuose nurodyta forma per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos pridėtame atsakymo voke ar kitu DŽ-25 dalyvio dokumentuose siūlomu būdu (pavyzdžiui, telefono skambučiu). Specialusis prizas – tai iki 20 000 EUR piniginis prizas arba daiktinis prizas, kurio rinkos vertė apie 20 000 EUR (konkretus prizas nurodomas kiekvienos DŽ-25 kampanijos pasiūlyme).

 

Atsakymas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos yra reikalingas norint laimėti Specialųjį prizą ir Lojalumo prizą, kuris išmokamas Didžiojo prizo laimėjimo atveju. Norint laimėti tik Didįjį prizą, nustatytos formos atsakymus galima siųsti bet kuriuo metu iki DŽ-25 pabaigos.

 

Visos lėšos, skirtos priziniam fondui, yra rezervuotos tik šiems prizams išmokėti.

 

UAB „Arpresa“ sumokės gyventojų pajamų mokestį nuo DŽ-25 prizų.

 

Laimėtus prizus gali atsiimti tik DŽ-25 dalyviai, kurie dalyvavo ir laimėjo DŽ-25. Kitas asmuo atsiimti prizo negali, išskyrus atvejį, jei laimėtojas jį įgalioja Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Laimėtojai apie jų laimėjimus bus nedelsiant informuoti registruotais laiškais. Laimėtojas privalo atsiimti prizą per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo (registruoto laiško) apie laimėjimą įteikimo dienos. Išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu (kelionės išlaidos ir pan.), neatlyginamos. Laimėti ir per minėtą terminą neatsiimti prizai lieka UAB „Arpresa“.

 

UAB „Arpresa“ pasilieka teisę pakeisti bet kurį prizą į kitą analogišką, ne mažesnės rinkos vertės, prizą.

 

UAB „Arpresa“ pasilieka teisę įsteigti papildomų DŽ-25 prizų žaidimo eigoje. Apie papildomus žaidimo prizus, jų vertes ir jų laimėjimo sąlygas, dalyviai bus informuojami atskirų DŽ-25 kampanijų žaidimo dokumentuose.

Didžiojo žaidimo-25 (DŽ-25) informacija

Kas organizuoja?

UAB „Arpresa“ (Ulonų g. 2, 08245 Vilnius) ir bendrovė „CIL Suomi“ Oy (Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinkis, Suomija)

Kada vyksta?

Nuo 2023 m. sausio 2 d. iki 2023 m. gruodžio 8 d.

 

Kada bus išrinktas pirmojo Specialiojo prizo laimėtojas?

2023 m. liepos 10 d.

Laimingasis numeris bus nustatytas iš 2023 m. sausio 2 d. – 2023 m. birželio 25 d. (imtinai) atsiųstų DŽ-25 numerių.

Kada bus išrinktas antrojo Specialiojo prizo laimėtojas?

2023 m. gruodžio 18 d.

Laimingasis numeris bus nustatytas iš 2023 m. birželio 26 d. – 2023 m. gruodžio 8 d. (imtinai) atsiųstų DŽ-25 numerių.

Kada bus išrinktas Didžiojo ir Lojalumo prizo laimėtojas?

2023 m. gruodžio 18 d.

Laimingasis numeris bus nustatytas iš 2023 m. sausio 2 d. – 2023 m. gruodžio 8 d. (imtinai) atsiųstų DŽ-25 numerių.

 

Visi laimėtojai apie laimėjimus bus nedelsiant informuoti registruotais laiškais.

Žaidimo taisyklės
Didžiojo žaidimo (DŽ) taisyklės
Skaityti daugiau

metu jo dalyviams gali būti siunčiami kelių kampanijų pasiūlymai su dalyvio dokumentais, kuriuose bus nurodomi tik jiems skirti numeriai. Dalyviui grąžinus nustatytos formos atsakymus šiose taisyklėse nurodytais terminais arba kitu nurodytu būdu išreiškus norą dalyvauti , tų kampanijų pasiūlymuose jam skirti numeriai bus užregistruojami ir dalyvaus finale traukiant prizus.

 

prizų įteikimą tinkamai ir laiku yra atsakinga UAB „Arpresa“. Tačiau UAB „Arpresa“ neatsako už atvejus, kai dalyvio pateikta informacija yra netiksli ar neteisinga, arba jeigu su prizą laimėjusiu dalyviu nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo UAB „Arpresa“ valios, arba jeigu prizo laimėtojas neatsiėmė prizo per šiose taisyklėse nustatytą terminą.

 

Dalyvaujant , neprivaloma pirkti siūlomų leidinių ir/ar prekių. Kiekvienas, gavęs dalyvio dokumentus ir pateikęs nustatytos formos atsakymą šiose taisyklėse nustatytais terminais, gali dalyvauti .

 

Dalyvaudami , dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

Įsigydami kampanijų metu siūlomas prekes, dalyviai sutinka su kampanijų dokumentuose ir/ar šiose taisyklėse nurodytomis prekių įsigijimo sąlygomis.

 

gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos gyventojai, kuriems yra suėję 18 metų. Jaunesni nei 18 metų asmenys dalyvauti ir laimėti prizų negali.

 

UAB „Arpresa“, UAB „AL holdingas“ ir bendrovės „CIL Suomi“ Oy darbuotojai bei jų šeimų nariai dalyvauti negali.

 

organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles ir sąlygas iš anksto informavę apie tai viešai interneto svetainėje adresu www.didysiszaidimas.lt. Prekių įsigijimo sąlygos, nurodytos kampanijų dokumentuose ir/ar šiose taisyklėse nebus keičiamos be dalyvio, įsigijusio konkrečią prekę, sutikimo, t. y. bus taikomos tos sąlygos, kurios galiojo prekės įsigijimo metu.

 

organizatoriai turi teisę vienašališkai nutraukti bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie nutraukimą UAB „Arpresa“ privalo paskelbti bent viename Lietuvos dienraštyje ir interneto svetainėje adresu www.didysiszaidimas.lt.

 

Visus žaidimo dalyvius prašome susipažinti su atnaujintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, kurios yra įtrauktos į bendrąsias taisykles. Atkreipiame dėmesį, kad atsiųsdami mums savo atsakymą, Jūs išreiškiate savo sutikimą dalyvauti gaunant įvairių prekių pasiūlymus (tiesioginę rinkodarą, reklamą). Savo duotą sutikimą galite bet kada atšaukti.

Asmens duomenų tvarkymas
Skaityti daugiau

Savo veiklai vykdyti UAB „Arpresa“ ir „CIL Suomi Oy renka informaciją (asmens duomenis) apie Jus, kuri yra būtina siekiant organizuoti .

 

Duomenų valdytojų rekvizitai:

„CIL Suomi“ Oy, įmonės kodas 01156680YTJ, adresas Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinkis, Suomija.

UAB „Arpresa“, įmonės kodas 225319260, adresas Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, el. p. [email protected], duomenų apsaugos pareigūno el. p. [email protected].

 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Jums nusprendus dalyvauti , prašysime pateikti apie save tokią informaciją: Jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, amžius, o lytis išvedama mūsų sistemoje automatiškai. Tuo atveju, jei pageidausite įsigyti tam tikras prekes, papildomai prašysime nurodyti savo asmens kodą (neapmokėjus už prekes, asmens kodas yra būtinas skolos išieškojimui), taip pat tvarkysime pirkimų istoriją. Jei mums paskambinsite, tvarkysime telefoninio pokalbio įrašą, jei kreipsitės el. paštu, tvarkysime laiške nurodytus duomenis bei patį susirašinėjimą. Tam tikrais atvejais, pvz. skelbdami laimėtojus, darome foto nuotraukas ar vaizdo filmavimą, kuriuos panaudojame paskelbdami  nugalėtojus dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir interneto svetainėje adresu www.didysiszaidimas.lt. Jeigu Jūs taptumėte  nugalėtoju, prieš skelbdami Jūsų vardą, pavardę, parašą ir foto nuotrauką viešai, prašytume Jūsų atskiro sutikimo.

 

Kokiais tikslais Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Išsiuntus  dalyvio dokumentus į UAB „Arpresa“, Jūsų asmens duomenys, nurodyti dalyvių dokumentuose bus įrašyti į dalyvių duomenų bazę bei toliau tvarkomi siekiant šių tikslų:

 • organizuoti siekiant pateikti tiesioginę reklamą (rinkodarą) ir užtikrinti sklandų jo vykdymą, esant Jūsų sutikimui* arba, tam tikrais atvejais, remiantis teisėtu interesu (žr. žemiau), bei siųsti pranešimus apie akcijas, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas, kiek tai leidžia įstatymai). Laikome, kad sutikimas yra gautas tada, kai Jūs atsiunčiate žaidimo dokumentus su užpildytais asmens duomenimis, o sutikimas kiekvieną kartą atnaujinamas atsiuntus atsakymą (TAIP arba NE voką);
 • pateikti individualiai pritaikytus reklaminius pasiūlymus (profiliuoti tiesioginės rinkodaros tikslu). Toks profiliavimas nesukelia Jums jokių teisinių pasekmių ar kitaip nedaro įtakos Jūsų interesams;
 • viešai paskelbti nugalėtojus (tik esant atskiram Jūsų sutikimui*);
 • komunikuoti su dalyviais;
 • išrašyti sąskaitas ir administruoti mokėjimus;
 • sudaryti ir vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, jei pageidavote įsigyti tam tikrą prekę;
 • skolų išieškojimo tikslu, jei laiku nesumokėjote už įsigyjamą prekę;
 • administruoti užklausas, gautas paštu, el. paštu ar telefonu, komunikuoti su dalyviais;
 • užtikrinti aptarnavimo kokybę ir administruoti gautą užklausą įrašant telefoninį pokalbį (esant Jūsų sutikimui*);
 • siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

* Informuojame, kad išreiškus sutikimą, Jūs turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti, t. y. atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį, paprašyti viešai nebeskelbti Jūsų informacijos pranešdami mums savo apsisprendimą paštu adresu: UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius arba elektroninio pašto adresu [email protected]. Atšaukus sutikimą, nebegausite mūsų produktų pasiūlymų bei neturėsite galimybės dalyvauti kituose .

Informuojame, kad beveik visais duomenų tvarkymo tikslais asmens duomenų pateikimas nėra būtinas, tačiau prarasite galimybę gauti pasiūlymus ir laimėti prizus, gauti atsakymus į Jus dominančius klausimus, pamatyti savo nuotrauką, vardą ir pavardę spaudoje ir www.didysiszaidimas.lt svetainėje. Asmens duomenų pateikimas yra būtinas tik tuo atveju, kai pageidaujate įsigyti tam tikrą prekę, kitaip sutartis negalės būti sudaroma ir vykdoma.

 

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Jūsų sutikimas (jo pagrindu, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis organizavimo pateikiant tiesioginę reklamą (rinkodarą) tikslu, skelbiame nugalėtojus viešai, įrašome telefoninį pokalbį);
 • teisės aktų reikalavimų vykdymas (šiuo pagrindu remiamės, kai vykdome prekių, pasirinktų iš mūsų katalogų pardavimą išrašydami sąskaitas);
 • sutartis (šiuo pagrindu remiamės, kai vykdome Jūsų užsakytų prekių pirkimą – pardavimą; skolų išieškojimą);
 • teisėti interesai:
 • Duomenų valdytojų teisėtas interesas skleisti informaciją apie savo veiklą bei sudaryti sąlygas dalyvauti Duomenų valdytojų organizuojamame žaidime bei tuo pačiu išreikšti sutikimą dėl reklamos pasiūlymų gavimo, nebent Jūsų privatūs interesai būtų viršesni**;
 • vadovaudamiesi duomenų valdytojų teisėtu interesu, sėkmingai vykdyti veiklą ir pateikti kuo naudingesnius, įdomesnius pasiūlymus, teikiame individualiai pritaikytus reklaminius pasiūlymus**;
 • remiantis duomenų valdytojo teisėtu interesu, pateikti informaciją apie savo veiklą, atsakyti į iškilusius klausimus, atsakome į kliento užklausas tiek paštu, tiek telefonu, tiek el. paštu, apginti savo interesus, įskaitant, bet neapsiribojant skolų išieškojimo perdavimu skolų išieškojimo paslaugas teikiančioms bendrovėms.

** Informuojame, kad bet kada turite teisę paprieštarauti reklaminių pasiūlymų siuntimui, vykdomam remiantis teisėtu duomenų valdytojo interesu, taip pat individualiai pritaikytų reklaminių pasiūlymų siuntimui kreipdamiesi UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius arba elektroninio pašto adresu [email protected] bei [email protected].

 

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

 • Jūsų asmens duomenys, tvarkomi organizavimo, pateikiant tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, tikslu bus saugomi 5 metus nuo paskutinio aktyvaus Jūsų veiksmo (aktyvus veiksmas: prekių užsakymas, voko NE ar TAIP atsiuntimas). Tačiau, kad įsitikintume, jog Jums mūsų pasiūlymai vis dar aktualūs, periodiškai (maždaug kas 3-5 metai) nuo Jūsų paskutinio aktyvaus veiksmo mes atsiųsime pasiūlymą ir priklausomai nuo to, ar juo susidomėsite, tvarkysime Jūsų duomenis organizavimo, pateikiant reklamos pasiūlymus, tikslu ir toliau arba suėjus saugojimo terminui asmens duomenis ištrinsime;
 • Individualiai pritaikytų pasiūlymų siuntimo tikslu duomenys taip pat bus saugomi 5 metus nuo paskutinio aktyvaus Jūsų veiksmo;
 • Sutarčių vykdymo tikslu – 10 metų po sutarties įvykdymo/pasibaigimo;
 • Užklausų administravimo tikslu atsakant į užklausas – 6 mėnesius nuo užklausos gavimo;
 • Klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo ir telefoninių pokalbių įrašymo tikslu – 1 metai kokybės gerinimo tikslu, 10 metų nuo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo telefonu; 5 metai sutikimo dalyvauti DŽ įrodymas.
 • Ginant teisėtus interesus – iki konkretaus teisinio ginčo pabaigos arba ieškinio senaties termino pabaigos, arba privalomo archyvo saugojimo termino pabaigos priklausomai nuo dokumento rūšies.

 

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Dalį Jūsų asmens duomenų galime atskleisti šių kategorijų trečiosiomis šalimis:

 • jei duosite sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros, Jūsų duomenis tvarkys ne tik UAB „Arpresa“, bet ir bendras duomenų valdytojas CIL Suomi Oy, įmonės kodas 01156680YTJ, adresas Pitäjänmäenti e 14, 00380 Helsinkis, Suomija. Su CIL Suomi Oy privatumo politika prašome susipažinti jų atskiroje privatumo politikoje: https://www.valitutpalat.fi/tietosuoja/;
 • mes taip pat galime pasitelkti duomenų tvarkytojus, kuriems pavedama atlikti mūsų vardu konkrečią tvarkymo operaciją (pavyzdžiui, saugoti duomenis, įrašyti duomenis ir pan.). Su duomenų tvarkytojais Mes sudarome duomenų tvarkymo sutartis, kuriomis įpareigojame tvarkyti duomenis tik mūsų nurodytu tikslu ir užtikrinant asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą, pavyzdžiui, duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms; kredito ir debeto kortelių įmonėms, naudojamoms palengvinti mokėjimo operacijas, susijusias su mūsų paslaugų teikimu, bankams ir kitoms kredito ar mokėjimo įstaigoms; mūsų profesiniams patarėjams, teisiniams ir/ar finansų patarėjams; reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms; kitiems mūsų paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams) ar mūsų subrangovams.
 • esant teisėtam pagrindui Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti šiems duomenų gavėjams: antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams. Laiku neapmokėjus už įsigytas prekes (už prekę nebus apmokėta per 42 kalendorines dienas nuo antro ar bet kurio kito eilinio mokėjimo (periodinės įmokos) kas mėnesį datos), neapmokėtų sąskaitų administravimą vykdys UAB „Intrum Lietuva“ (juridinio asmens kodas 111882842, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, 09320 Vilnius, intrum.lt); siuntų pristatymo tarnyboms (pavyzdžiui, paštas, kurjeriai); teisės aktų nustatyta tvarka auditoriams, valstybės institucijoms, įstaigoms ir pan.; teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams; bendrovės restruktūrizavimo, perleidimo/įsigijimo ir/ar verslo perleidimo/įsigijimo atveju, trečiajam asmeniui, įsigyjančiam verslą ir tvarkančiam asmens duomenis tais pačiais tikslais, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, bei atliekant teisinius ir finansinius patikrinimus mūsų ir jų teisiniams ir/ar finansiniams patarėjams ar pan.

 

 

Kokios Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba papildyti asmens neišsamius/netikslius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • reikalauti duomenis sunaikinti;
 • sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
 • reikalauti, kad bendri duomenų valdytojai (vienas arba abu kartu) apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
 • teisę į duomenų perkėlimą kitam duomenų valdytojui;
 • turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius; el. paštas [email protected].. Tačiau rekomenduojame prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, visų pirma kreiptis į mus, kad galėtume rasti teisingą, abiem šalims priimtiną sprendimą.

Norėdami įgyvendinti Jūsų turimas teises, praneškite apie tai adresu UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, el. p. [email protected] arba [email protected].

Jei turite klausimų apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną el. p.: [email protected] arba adresu Ulonų g. 2, 08245 Vilnius.

 

Taip pat kviečiame susipažinti su asmens duomenų tvarkymo politika ir mūsų interneto svetainėje www.didysiszaidimas.lt patalpintoje Privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje be kitos asmens duomenų tvarkymo informacijos yra pateikiama detali informacija apie duomenų subjekto teisių įgyvendinimo procedūrą mūsų Bendrovėje.

Geriausio pasiūlymo garantija
Skaityti daugiau

UAB „Arpresa” ir bendrovė „CIL Suomi“ Oy garantuoja, kad siekia Jums pasiūlyti prekes, geriausiai atitinkančias Jūsų poreikius ir pomėgius. Mūsų pagrindinis tikslas – patenkinti dalyvius, todėl visada stengiamės kruopščiai atrinkti šiam projektui rengiamas knygas, maisto papildus bei kitas prekes. Visada atsižvelgiame ir labai vertiname dalyvių pageidavimus ir rekomendacijas, taip pat remiamės partnerių užsienyje patirtimi.

Kokybės garantija
Skaityti daugiau

UAB „Arpresa“ ir bendrovės „CIL Suomi“ Oy prekėms suteikia taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytą kokybės garantiją. Jeigu dėl griežtos kontrolės metu įvykusios klaidos Jūs gausite pažeistą ar nekokybišką prekę ir kreipsitės į mus vienu iš šių būdų: 1) paštu adresu: UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, 2) elektroninio pašto adresu [email protected], 3) telefonu 8 700 70077, per Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą terminą, mes užtikriname, kad, remiantis galiojančiais teisės aktais, Pirkėjo pasirinkimu, pažeista ar nekokybiška prekė bus nedelsiant pakeista tinkamos kokybės preke arba Jums bus grąžinti už prekę sumokėti pinigai.

Sutarties atsisakymo teisė
Skaityti daugiau

Teisė atsisakyti nuotolinės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos įsigijus kampanijos metu pasiūlytą prekę: Jūs turite teisę atsisakyti sudarytos prekės pirkimo-pardavimo sutarties per 14 dienų, nenurodydami jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gavote užsakytą prekę.

Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, turite pranešti mums apie savo sprendimą vienu iš šių būdų: 1) paštu adresu: UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, 2) elektroninio pašto adresu [email protected], 3) telefonu 8 700 70077. Išreikšdami savo sprendimą atsisakyti sutarties galite pasinaudoti kartu su preke atsiųsta pavyzdine sutarties atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Prekę reikia grąžinti kartu su prekės gavimo pašto kvitu (ar kitu prekės įsigijimą patvirtinančiu dokumentu) ir minėtu pranešimu, adresu: UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius.

Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo pasekmės:

– Jums įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos prekės pirkimo-pardavimo sutarties, mes įsipareigojame nedelsdami ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią gausime Jūsų pranešimą apie sudarytos sutarties atsisakymą, grąžinti Jums visas Jūsų sumokėtas sumas, įskaitant Jūsų apmokėtas prekės pristatymo išlaidas (jeigu tokios buvo sumokėtos);

– Jūs nedelsdami ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo mums dienos turite išsiųsti užsakytą prekę mums. Jums tenka tik tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos (jeigu konkrečios kampanijos dokumentuose nenurodyta kitaip);

– mes neprivalome grąžinti Jums papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Jūs įsigydami prekę aiškiai pasirinkote kitą negu mūsų pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas;

– mes galime negrąžinti Jums sumokėtų sumų tol, kol prekė nebus grąžinta mums arba kol Jūs pateiksite įrodymą, kad prekė yra išsiųsta mums, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau;

– Jūs atsakote už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, originalioje tvarkingoje pakuotėje, su etiketėmis, apsauginėmis priemonėmis, pilnos komplektacijos, su visais priedais, jeigu tokie buvo pridėti prie prekės (pavyzdžiui, instrukcija, kitais dokumentais), nepraradusi prekinės išvaizdos ar savybių, ir nenaudota.

– mes turime teisę atsisakyti priimti Jūsų grąžinamą prekę, jeigu grąžinama prekė neatitinka šių taisyklių ir taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų dėl Jūsų veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Jeigu Jūs sumažinsite prekių vertę dėl veiksmų, nebūtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui, Jums taip pat gali būti grąžinama prekių vertė, atskaičius padarytus nuostolius dėl prekių vertės sumažėjimo;

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nepriimamos supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, taip pat supakuoti vaizdo ar garso įrašai arba supakuota programinė įranga, kuri buvo išpakuota po pristatymo.

Jei užsisakę prekę, jos neatsiimsite ar ją grąžinsite, Jūsų asmeniniai žaidimo numeriai Specialiojo prizo žaidime nebus užregistruoti.

Prekės apmokėjimo būdai
Skaityti daugiau

Už iš pasiūlymų užsisakomą prekę reikia sumokėti atsiimant ją pašte arba kurjeriui prekės pristatymo metu.

Už prekę, kuri užsisakoma iš pasiūlymų, suteikiančių galimybę įsigyti prekę išsimokėtinai, reikia sumokėti Jūsų pasirinktu būdu: mokant visą sumą iš karto kurjeriui jos pristatymo metu/ar atsiimant prekę pašte; arba mokant dalimis per 12 arba 24 mėnesius, atsižvelgiant į pasiūlyme nurodytą galimą išsimokėjimo terminą, kas mėnesį mokėjimo pranešime nurodytais įmokų dydžiais (pirmoji įmoka mokama kurjeriui prekės pristatymo metu/ar atsiimant prekę pašte):

– pateikiant mokėjimo pranešimą (jį gausite kartu su užsisakyta preke) AB „Lietuvos

paštas“ arba „PayPost“ klientų aptarnavimo skyriuose;

– pateikiant mokėjimo pranešimą UAB „Perlas Finance“ terminaluose;

– pervedant mokėjimo pranešime nurodytą sumą į UAB „Arpresa“ banko atsiskaitomąją

sąskaitą Nr. LT787044060001451754. Atliekant pavedimą, mokėjimo paskirtyje būtina

nurodyti mokėjimo pranešimo brūkšninį kodą.

Jei reikiama sumokėti pinigų suma nebus apmokėta per 42 kalendorines dienas nuo antro ar bet kurio kito eilinio mokėjimo (periodinės įmokos) kas mėnesį datos, neapmokėtų sąskaitų administravimą vykdys UAB „Intrum Lietuva“ (įm. k. 111882842, buveinės adresas: Spaudos g. 8-1, 05132 Vilnius, www.intrum.lt). Tokiu atveju UAB „Intrum Lietuva“ turės teisę pareikalauti sumokėti ne tik periodinę įmoką, kurios mokėjimo terminas buvo praleistas, bet ir visą likusią už įsigytą prekę nesumokėtą sumą iš karto, nors kitų likusių periodinių įmokų mokėjimo terminai, nurodyti mokėjimo pranešime, dar nėra suėję. Taip pat kartu su neapmokėtų sąskaitų suma turėsite sumokėti ir mūsų patirtas pradelsto mokėjimo administravimo išlaidas – 5,42 EUR (administravimo išlaidų suma skaičiuojama kiekvienam priminimui, pretenzijai atskirai).

Vartojimo ginčai
Skaityti daugiau

Jeigu manote, kad Jūsų teisės ar interesai buvo pažeisti, pirmiausia privalote raštu kreiptis į UAB „Arpresa“: adresu UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius arba el. paštu [email protected] bei nurodyti savo reikalavimus (išskyrus, kai dalyvis tiesiogiai kreipiasi į teismą). UAB „Arpresa“ į tokias Jūsų pretenzijas įsipareigoja atsakyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos. Jūs privalote kreiptis į UAB „Arpresa“ ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kai sužinojote ar turėjote sužinoti apie savo teisių pažeidimą arba per Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus kitus terminus. Vėliau pateiktos pretenzijos nebus nagrinėjamos.

Jūs taip pat turite teisę ginčą spręsti kreipdamasis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. p. [email protected], tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT.

Kviečiame Jus dalyvauti Didžiajame žaidime!
Didysis žaidimas – tai tiesioginės rinkodaros projektas, paremtas reklaminių pasiūlymų siuntimu, kviečiant asmenis užsisakyti siūlomas prekes ir kartu dalyvauti žaidime su galimybe laimėti prizus.

Daugiau informacijos: (8 700) 700 77 arba  [email protected]

Registracija internetu
×

  Registracija į Didįjį žaidimą